Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa như sau:

1/ “Công Ty” có nghĩa là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ TMO, đơn vị chủ sở hửu sàn giao dịch TMĐT TMO.VN

2/ “Người bán” có nghĩa là chủ sở hữu cửa hàng hóa/ dịch vụ hoặc người chủ sở hữu ủy quyền cung cấp hàng hóa/ dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT TMO.VN

3/ “Người mua” có nghĩa là thành viên hoặc không phải thành viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của sàn gia dịch TMĐT TMO.VN

4/ “Người sủ dụng dịch vụ” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT TMO.VN, bao gồm cả người bán và người mua.

5/ “Sản phẩm” nghĩa là những sản phẩm được giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT TMO.VN

6/ “Sàn” có nghĩa là thuật ngữ viết tắt cho sàn giao dịch TMĐT TMO.VN

7/ “Sở hữu trí tuệ” là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đắng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hửu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên sàn giao dịch TMĐT TMO.VN

8/ “TMĐT” nghĩa là Thương mại điện tử

9/ “TMO” nghĩa là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ TMO

10/ “Thành Viên” nghĩa là các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên sàn giao dịch TMĐT TMO.VN


ĐẠI DIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC       

(Đã ký và đóng dấu)

« Back